Autor stránek

Autor stránek

Tyto stránky spáchal člověk, který se lépe ohání kladivem, než prsty po klávesnici počítače. Omluvte proto prosím jejich kvalitu. Bobr

Brnířská školička - Armour´s little school

Vítám Vás v brnířské školičce, kde se Vám pokusím objasnit jak vzniká nýtovaná brně replikami pravděpodobných historických nástrojů. Bohužel se nám žádný originální nástroj nezachoval a tak si musíme lámat hlavu nad otázkou "jak to asi dělali".
Nebudu Vás dál nudit svými plky a jdeme na věc.
Welcome to the "armour´s little school“ ,where I would like to explain how riveted armour
is made using replicas of researched historical tools.
Unfortunately no original pieces of mail has been kept in its original state to the modern day and so we must
"rack our brains“ over the question "How could they have made it? "
I´m not going to bore you with more background so let´s start now!

Výroba kroužků

Manufacturing of the rings

01.JPG
Navíjení drátu
Na ocelovou tyč navineme drát úměrně silný požadované velikosti kroužků. Osobně považuji za ideální poměr průměru drátu a vnitřního průměru kroužku 1:5.5 - 1:6.
Reeling of the wire
We reel the wire (diameter according to the required size of the rings) on a steel bar. In my opinion the
ideal ratio of diameter of the wire to inner diameter of the ring is 1: 5.5 – 1: 6.
02.JPG
03.JPG
04.JPG
Sekání kroužků
Kroužky odsekneme pomocí ostrého sekáčku, nejlépe z nástrojové oceli. Sekáček musí mít ostří nabroušené pod ostrým úhlem, aby při sekání nedocházelo k deformacím drátu. Kroužky odsekáváme na destičce z měkké kujné oceli, abychom si zbytečně netupili sekáček.
Cutting of the wires
We cut the rings with a sharp chopper,the best type is one made from tool steel. It must have its
edge sharpened under acute angle to prevent deformation of the wire while it´s cut.
We cut the rings on the board of soft malleable steel in order not to blunt the chopper.
05.JPG
06.JPG
Kostka
Kostka je bloček z kalené oceli, ve kterém je vyvrtán otvor, který se svrchu asi do dvou třetin výšky kostky zužuje a zbylé dvě třetiny výšky je válcový. Ke kostce náleží tyčový razník, taktéž z kalené oceli, který by měl mít ve válcové části otvoru kostky minimální vůli.
Cube
The cube is a block of hardened steel with a hole drilled into it,taperring from the top to 2/3 of
its height and the remaining 2/3 is cylindric. A bar striker is also made from hardened steel
which should have maximal clearance in its cylindric hole.
07.JPG
08.JPG
09.JPG
Ražení kroužku
Kostku postavíme na vhodnou kovadlinu (bohatě stačí cca 8 cm staré kolejnice ze šrotiště), do horního otvoru vložíme useknutý kroužek a razníkem ho zatlačíme až na kovadlinu. V horní třetině se konce kroužku stlačovaného dolů razníkem sevřou nad sebe. Udeříme na razník kladivem a tím vytvoříme na přeložených koncích kroužku plošky.
Poté stačí kostku postavit na hranu, lehce klepnout na razník a kroužek nám vypadne pod kostku.
Minting of a circle
We put the cube on a suitable anvil (f.e. about 8cm of an old rail from the scrapyard is good enough).
We put a cut ring into an upper hole and press it in-to the anvil using the striker.The ends of the ring are then
pressed down and will be clenched over each other.We hit the striker with a hammer which make the surfaces on folded ends.Then it´s enough to put a cube on its edge to hit on a striker lightly
and the ring will fall from out of the cube.
10.JPG
Děrovací plotna
Děrovací plotna je ze slitiny olova a cínu v poměru cca 1:1.
Perforating hob
It´s made from alloy of lead and tin in a ratio 1:1.
11.JPG
Formička a hrot
Formička je vyrobena z velkoplošné podložky, vypilované tak, aby se do ní naražený kroužek jen těsně vešel. Snižuje možnost roztrhnutí kroužku při prorážení dírky pro nýt. Hrot je kalená ocelová jehla k prorážení dírky pro nýt. Nezapomeňte jehlu po každém broušení vyleštit - snížíte tak riziko zlomení hrotu.
Form and Spike
The form is made from a large-surface mat filled in such a way so that the pressed ring fits in to
it only tightly. It decreases the possibility of tearing the ring and perforating a hole for the rivet.
The spike is a quenched steel needle.for perforating the hole for the rivet.Don´t forget to burnish
the needle after each brushing – you decrease the risk of breaking the spike.
12.JPG
13.JPG
Prorážení
Při prorážení dírky pro nýt je třeba držet jehlu kolmo k plošce, co nejpřesněji se strefit do středu plošky a jehlu mít naolejovanou - naolejování snižuje tření a nástroje déle vydrží. Pokud budete prorážet dírku blízko k vnitřnímu okraji kroužku, dochází k asimetrickému rozložení materiálu kroužku a jeho menší pevnosti. Pokud budete prorážet dírku blíže k vnějšímu okraji kroužku, je roztržení kroužku téměř jisté. Nicméně nic není dokonalé a ani mistři v dávné historii se občas nevyhnuli zmetkům.
Perforating
While perforating the hole for the rivet,it´s necessary to hold the needle perpendicular with the
surface and to hit the centre of the surface as exactly as possible and to have the needle covered with
oil- it lowers friction and the tools will last longer.If you perforate the hole near the inner edge of a ring,the material of the ring is spread asymetrically and the strength is reduced.
If you perforate the hole near the outer edge,the breaking of the ring is almost assured.
Nevertheless nothing is perfect and even foremen in a long days gone by could not avoid the odd reject.
14.JPG
15.JPG
Sekání nýtku
Nýtek odsekneme z drátu, který jsme si předem lehce zploštili. Odsekáváme šikmo, abychom získali klínek.
Cutting of the rivet
We cut the rivet from the wire which has been slightly flattened.We cut it askew to get the wedge for the rivet head.
18.JPG
17.JPG
Nýtovací kleště
Nýtovací kleště mají na jedné straně v jedné kleštině jamku a v protější kleštině hlubší otvor, což slouží k prolisování nýtku skrz kroužek. V druhé straně jsou dvě jamky proti sobě, které slouží k vytvoření hlaviček nýtu.
Pliers for riveting
have a hollow in a clamp on one side and a deeper hole on the opposite clamp which serves
to help the pressing of a rivet through the ring.
On the other side there are 2 hollows opposite each other which serve to help making the rivet heads.
16.JPG
Kroužek s vloženým nýtkem. Je vidět jak širší část nýtku vystupuje vysoko nad kroužek.
A ring with an inserted rivet
We can see the wider part of the rivet high above the ring.
19.JPG
Kroužek s prolisovaným nýtkem. Na silnější straně nýtku je vidět vytvořená hlavička. Poté se kroužek vloží do druhé stany kleští a dvě jamky v kleštinách zajistí pevné zanýtování.
A ring with a pressed rivet
We can see the head on the thicker side of the rivet.Then the ring is put into the other side of the pliers and 2 holes in the clamp ensure a solid riveting.

Pletení

Twisting

Existuje několik způsobů pletení kroužkových brní, já sám používám techniku "splétaných housenek".
Prakticky všechny zbroje vyrobené v Evropě a na blízkém východě byly a jsou pleteny stylem "čtyři do jednoho", což znamená, že každý kroužek je spojen se čtyřmi dalšími. Nesprávně se tento vzor také nazývá "svatováclavský styl". Existovaly a občas se ještě vyskytují v muzejích zbroje spletené z několika typů, nebo velikostí kroužků, nebo s vkládanými kroužky ze zlata, mosazi, bronzu, kroužky pozlacenými, postříbřenými, atd...
Například perské zbroje vynikají svými vzory z barevných kroužků.
Na několika málo zbrojích se objevil styl splétání "šest do jednoho", kdy každý kroužek spojuje šest dalších. Šlo však víceméně o vyjímky a toto pletivo bylo použito jen na ochranách krku, tzv "oboječcích" a NIKDY na celé zbroji.
There are several ways of twisting the ring armour. I use the method of "twisted caterpillars“.
Practically all armour made in Europe and the Near East have been twisted in a style of "4 into 1“,
which means that each ring is joined with 4 other ones.This is incorrectly also called
"St.Wenceslas´s style“.There were and sometimes still are pieces of armour in museums which are twisted
from several types or sizes of rings or with inserted rings made of gold,brass,bronze,gilded metal or
silvered links etc.
For example,Persian armour is distinguished by their patterns from coloured rings.
There was a style of twisting "6 into 1“ on a few pieces of armour,where each ring connects to another 6.
There were only a few exceptions as this mesh was used only for protection of the neck, in a piece
called a "dog collars“ and NEVER on all of the armour.

Pletení 4 do 1

Twisting 4 into 1

20.JPG
Čtyři dopředu zanýtované kroužky vložíme do pootevřeného pátého kroužku, ten zavřeme a zanýtujeme.
We put 4 riveted rings into the half-opened 5th one in advance,then we close and rivet them.
21.JPG
Vznikne takovýto "motýlek".
The result is called "butterfly“.
22.JPG
Do nejvzdálenějších kroužků v krajních řadách (kroužky dále od vás musí ležet na těch, které máte blíž k sobě) navléknete otevřený kroužek tak, abyste na každý jeho konec mohli navléknout další zanýtovaný kroužek. Poté otevřený kroužek uzavřeme a zanýtujeme. Takto pokračujeme stále dál, až sestavíme "housenku" kýžené délky.
Thread an open ring into the furthest ones in the outer rows,so that you can thread another riveted
ring on each of its ends (rings placed further from you lie on the nearest ones).
Then close and rivet the opened ring.Continue in this way till you form "the caterpillar“ and the required length
is made (see the photos).
23.JPG
24.JPG
25.JPG
Poté spleteme dvě housenky k sobě. Stejně pokračujeme i s vzniklými pásy, až nám z rukou vypadne velký plát pletiva.
Then we twist 2 caterpillars into each other.We continue with completed belts till we have a large sheet of mesh.

Pletení 6 do 1

Twisting 6 into 1

21.JPG
Tento styl začíná opět "motýlkem"
This style begins with "butterfly“ again.
26.JPG
Všemi čtyřmi bočními kroužky "motýla" provlékneme další kroužek tak aby byl pod předchozím spojovacím kroužkem a navlékneme na něj další dva kroužky. Dále pokračujeme tak, že vždy provlékáme dva a dva kroužky na každé straně "housenky" a přidáváme dva další kroužky.
We thread another ring through all 4 side-rings of butterfly so it is under the prior connecting
one and then we thread another 2 rings onto it. We then continue the same way so that 2 and 2 rings are always
thread onto each side of the caterpillar and we add 2 more rings.
27.JPG
U pletení 6 do 1 je velmi náročné splést do sebe dvě housenky kvůli hustotě pletiva. Proto příplétáme jen další dvojřadu. Začneme provléknutím dvou kroužků v pravé řadě "housenky", na otevřený kroužek přidáme dva již zanýtované a otevřený kroužek zanýtujeme.
While threading "6 into 1“,it´s very difficult to thread 2 caterpillars into each other due to the
density of mesh.That´s why we add another double row.We start by the threading of 2 rings in the
right row of the caterpillar,then add 2 more riveted rings on an opened one and rivet it.
28.JPG
Dalším krokem je provlečení tří kroužků vlevo a obou vpravo a přidání dalšího zanýtovaného kroužku. Takto postupujeme i nadále.
Another step is the threading of 3 rings onto the left and both ones on the right and adding another riveted ring.
We continue this way.
29.JPG
30.JPG
Vzorek pletiva 6 do 1. 28 kroužků, vnitřní průměr 8 mm, průměr drátu 1.4 mm.
The pattern of mesh "6 into 1“. 28 rings, inner diameter 8mm,diameter of wire 1.4mm.
Doufám, že se Vám tato malá škola brnířství líbila a najde se mezi Vámi mnoho dalších, kteří budou pokračovat a dále znovuobjevovat a rozvíjet zapomenutá řemesla.
Více informací o historii brnířství naleznete na Wothanových stránkách www.lorica.cz
Přeji Vám mnoho trpělivosti a ještě více úspěchů.
Bobr
I hope that you have enjoyed this "armour´s school“ and that there will be many other people among
you who will follow, rediscover and develop the forgotten crafts.
For more information about the history of armour visit www.lorica.cz.
I wish you a lot of patience and even more success.
Bobr
Nové nástroje a jejich použití
Kovaná "kostka"

Kovaná "kostka"

4.JPG
7.JPG
8.JPG
9.JPG
10.JPG
11.JPG
12.JPG
13.JPG
14.JPG
15.JPG
16.JPG
19.JPG
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Kudyznudy.cz - tipy na výlet
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one